Sabado, Agosto 5, 2017

Pagpupugay Kasamang Miguel “Billy” Himor!


Pahayag sa Midya
Agosto 5, 2017


Pagpupugay Kasamang Miguel “Billy” Himor!


Pinaparangalan ng CPP-NDF-NPA – Sorsogon si Miguel “Ka Billy” Himor, huwaran ng mga kabataan, mahusay na mandirigma ng New People’s Army.

Si Kasamang Billy ay pinaslang ng pasistang kaaway noong Hulyo 28, 2017, kasabay sa pagpaslang kay Ka Magno at dalawang sibilyang mangingisda.

Nagmula sa pamilyang maralitang magsasaka, maagang namulat si Ka Billy sa kahirapan at kabulukan ng lipunang mala-kolonyal at malapyudal. Nakatuntong siya ng 2nd year hayskul sa Del Carmen High School sa kanyang baryo ng Sta Cruz, Casiguran, Sorsogon. Sa edad na labing-anim, nagboluntaryo siya na sumabay sa programa sa integrasyon (integration program) ng isang yunit ng NPA na sumasaklaw sa kanyang bayan noong 2012. Bago nito, naging kasapi siya noong 2010 sa grupong pang-organisa ng kabataan (Kabataang Makabayan) sa kanilang lugar, kung saan siya nagkaroon ng pagkakataong pag-aralan ang lipunan at mamulat.

Dahil kulang pa sa edad at hindi pa kwalipikado na sumapi sa NPA, bumalik muna si Ka Billy sa kanyang lugar noong 2013. Namasukan siya bilang boy sa tindahan sa Maynila at pagsapit niya sa edad na labing-walo, agad siyang nagpahayag muli ng kagustuhang sumapi sa NPA. Minsan niyang nabanggit na nahikayat siyang sumapi sa NPA dahil wala namang patutunguhan ang mga kabataang tulad niya sa reaksyunaryong lipunan, sa halip na tiyakin ang maaliwalas na kinabukasan para sa kabataan ay nagpapalaganap pa ito ng kulturang bulok, maka-dayuhan at mapang-alipin upang hulmahin ang kanilang kaisipan at ipatanggap na lamang sa kanila nang pikit-mata ang labis na kahirapan at pagsasamantala. Aniya, sa halip na maimpluwensiyahan siyang maging maka-sarili (individualistic), o maging istambay dahil kulang na kulang naman ang trabahong mapapasukan niya at magbisyo, pinili niyang tumahak sa landas ng pagrerebolusyon na bagama’t mahirap at mapanganib ay makabuluhan.
Mula taong 2014 ay nakapaloob ni Ka Billy sa isang yunit ng NPA na kumikilos sa East Sorsogon. Madali siyang matuto ng mga gawain at kinakitaan ng potensyal at hilig sa gawaing militar kaya lagi siyang nagboboluntaryong sumabay sa mga gawaing militar na ikinakasa ng kanyang yunit. Likas na pala-kaibigan at makwela si Ka Billy kaya malapit siya sa mga kabataang masa na kanyang nakakasalamuha at madali siyang makapalagayan ng loob ng mga nakakatrabaho niyang kasama. Dala ng kabataan niya kaya may kakulitan paminsan-minsan, pero gagap niya na ang pinakabatayang aktitud na dapat taglayin ng isang pulang hukbo ay ang pagtupad sa mando at sa bakal na disiplina ng NPA. Maalaga siya sa kalusugan kaya inalis niya ang pagsisigarilyo, masinop sa gamit at masipag.

Dahil sa mga katangian niyang ito at potensyal na matuto, inilipat siya ng gawain sa istap ng Komiteng Probinsya noong Oktubre 2015 kung saan mas umunlad pa ang responsabilidad niya sa gawain. Masinop si Ka Billy sa gawain at mahigpit na tumutupad lagi sa mga oryentasyon at tagubilin sa kanya. Sa mga nakakilala sa kanya bilang makulit at palabiro, di siya inakalang napakaseryoso sa trabaho at tungkulin niya.

Noong 2016, nag-asawa at nagkaanak si Ka Billy. Kahit bata pang nag-asawa, responsableng ama at asawa si Ka Billy. Labis ang katuwaan niya nang magkaanak na. Nakatulong ito sa kanya upang higit pang maging responsable, taliwas sa kahinaan ng ibang mga kasama na nahihirapang maka-agapay sa rebolusyonaryong gawain ang pagpapamilya. Mahusay ang relasyon nilang mag-asawa at hindi nakasagabal sa kanyang gawaing rebolusyonaryo ang maaga niyang pag-asawa. Kahit sa pagpapamilya, gagap ni Ka Billy ang simpleng pamumuhay. Napakasimple ng pangangailangan nilang mag-asawa sa pagpapamilya at matipid.

Ang buhay ni Kasamang Billy ay maiksi ngunit makabuluhan dahil inialay niya ito sa sambayanan. Ang halimbawa ni Ka Billy na walang-pag-iimbot na naglingkod sa sambayanan, tulad ng iba pang kabataang naging martir ng rebolusyon, ay hamon sa mga kabataan ng kasalukuyang panahon. Hamon sa mga kabataan na palawakin ang isipan at pag-aralan ang lipunan, makisangkot at umambag sa pagwawakas ng lipunang bulok. Ang pag-aalay ni Ka Billy ng buhay at panahon ay dakilang ambag sa pagpapanday ng lipunang tunay na malaya, makatarungan at maunlad.


Taas-kamaong pagpupugay Kasamang Billy! 
 
Kabataan, pag-aralan ang lipunan at makisangkot! Sumapi sa New People’s Army!
Mabuhay ang Sambayanang Pilipino!


Ka Samuel Guerrero
Tagapagsalita

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento